Ζημιές για τον ΑΟ Χανιά στη χρήση 2010-2012

Σύμφωνα  με δημοσίευμα η mikriliga  παρουσιάζει τα οικονομικά μεγέθη της  ΑΟ ΧΑΝΙΑ ΠΑΕ για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη οικονομική χρήση 2012 (30/07/2010 έως 30/06/2012).

Από την ανάλυση του ισολογισμού προκύπτουν τα παρακάτω: Η ΠΑΕ είχε έσοδα 267.067 ευρώ και έξοδα 807.315 ευρώ. Αυτό είχε σαν συνέπεια το λειτουργικό αποτέλεσμα (έσοδα- έξοδα) να διαμορφωθεί σε ζημιές 540.249 ευρώ. Αν προστεθούν, 39.560 ευρώ (έκτακτα και ανόργανα έξοδα), τότε οι ζημίες προ φόρων έφτασαν τις 579.809 ευρώ. Η εταιρεία έχει μετοχικό κεφαλαίο 300 χιλ. ευρώ και οι συνολικές υποχρεώσεις (προμηθευτές, ασφαλιστικοί οργανισμοί, πιστωτές διάφοροι κτλ) έφτασαν τις 132.843 ευρώ.

Για τον ισολογισμό που κατέθεσε η διοίκηση της «κυανόλευκης» ΠΑΕ και τα συμπεράσματα που προκύπτουν, εξέδωσε σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση. Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΝΙΑ, στα πλαίσια της ουσιαστικής διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης του Ιστορικού Αθλητικού Ομίλου Χανιά, ενημερώνει ότι συντάχθηκε και εστάλη στις Αρμόδιες Αρχές ο ισολογισμός περιόδου Οκτωβρίου 2010 (από σύστασης της ΠΑΕ) – Ιουνίου 2012 (υπερδωδεκάμηνη χρήση). Ο Ισολογισμός αφορά τα οικονομικά αποτελέσματα της ΠΑΕ κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας της. Τα δύο χρήσιμα δεδομένα που προκύπτουν άμεσα ή έμμεσα από τα ειδικότερα οικονομικά στοιχεία είναι οι γενναίες οικονομικές εισφορές παραγόντων και μετόχων του ΑΟΧ, διαχρονικά, προκειμένου να καλυφθούν οι ζημιές και η εταιρεία να καταστεί βιώσιμη καθώς και η ρητή εκτίμηση του Ορκωτού Ελεγκτή, μέλους της Croew Horwarth International, στην από 31/10/2012 συνοδευτική έκθεση του, ότι “η πορεία της ΠΑΕ θα είναι καλύτερη από αυτή της κλειόμενης χρήσης”.

Διευκρινίζουμε το αυτονόητο ότι οι ζημιές της εταιρείας έως τον Ιούνιο του 2012 δεν αντιστοιχούν σε τωρινές οφειλές, οι οποίες  είναι μηδαμινές πέραν αυτής που αφορά σε ρυθμισμένη οφειλή προς το ΙΚΑ».

Πηγή: mikriliga.gr