Στην 11η θέση εσόδων ο Πλατανιάς

Συσσωρευμένες ζημίες 220 εκατ. ευρώ και ζημίες προ φόρων 21,48 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι 17* ΠΑΕ  που συμμετέχουν στην SuperLeague το 2012/2013

Η Direction Business Reports και το www.businessnews.gr συνέλεξαν και επεξεργάστηκαν τα οικονομικά στοιχεία των ΠΑΕ που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑΣ για την οικονομική χρήση 2012/2013 (01/07/2012 έως 30/06/2013), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2012-2013, και έκαναν τη σύγκριση με τα αντίστοιχα στοιχεία της οικονομικής χρήσης 2011/2012 (01/07/2011 έως 30/06/2012), που αφορούν την αγωνιστική περίοδο 2011-2012, και συνοπτικά προκύπτουν τα παρακάτω όσο αφορά τον Πλατανιά ενώ ακολουθεί και η ανάλυση.

Συνοπτικά ομαδοποιημένα οικονομικά στοιχεία των 17 ΠΑΕ 2012/2013 vs 2011/2012:

● Έσοδα: 139,12 εκατ. ευρώ (-7,64% σε σχέση με το 2011/2012)
● Έξοδα: 138,21 εκατ. ευρώ (-25,16% σε σχέση με το 2011/2012)
● Λειτουργικό Αποτέλεσμα: Λειτουργική κερδοφορία 903 χιλ. ευρώ έναντι λειτουργικής ζημίας 34,06 εκατ. ευρώ το 2011/2012
● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Ζημίες προ φόρων 21,48 εκατ. ευρώ (μειωμένες κατά 56,20% σε σχέση με το 2011/2012)
● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 219,9 εκατ. ευρώ (αυξημένες κατά 6,69% σε σχέση με το 2011/2012)
● Μετοχικό Κεφάλαιο: 142,18 εκατ. ευρώ (+12,29% σε σχέση με το 2011/2012)
● Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων: Αρνητικό σύνολο ιδίων κεφαλαίων 6,83 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικών ιδίων κεφαλαίων 12,83 εκατ. ευρώ το 2011/2012
● Σύνολο Υποχρεώσεων: 187,41 εκατ. ευρώ (-14,43% σε σχέση με το 2011/2012)

Βάση εσόδων ο Πλατανιάς κατέχει την 11η θέση απο της 17 ΠΑΕ (17 διότι δεν υπάρχει ο ισολογισμός του Πανιωνίου)

11η θέση ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΑΟ ΠΑΕ: ● Έσοδα: 2,83 εκατ. ευρώ (+701,15% σε σχέση με το 2011/2012) ● Καθαρά Αποτελέσματα Κέρδη/Ζημίες προ Φόρων: Κέρδη προ φόρων 501 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών προ φόρων 230 χιλ. ευρώ το 2011/2012

● Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών Εις Νέον: Ζημίες εις νέον 77 χιλ. ευρώ (+85,75 % σε σχέση με το 2011/2012)